Tài lệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài lệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo trình Đại hội cổ đông 2018

Báo cáo công khai tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

 Báo cáo phát triển doanh nghiệp năm 2018

Thông tri triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tham luận tại đại hội đồng cổ đông thườngnieenn năm 2018

Báocáo tài chính sau kiểm toán 2017

Báo cáo thường niên năm 2017

Nghị quyết về một số mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Hướng dẫn ủy quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2018

1472: Biểu quyết của cổ đông nhà nước tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi