Hợp đồng kiểm toán BCTC 2017

Nghị quyết HĐQT

Công bố tài lệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công bố tài lệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm2017

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Điều lệ Công ty

Hợp đồng kiểm toán BCTC 2017

Nghị quyết của HĐQT về nhiệm vụ trong tâm năm 2018

Báo cáo công khai tài chính 2018

Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018

Báo cáo phát triển doanh nghiệp năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

Thông tri triệu tập Đại hội đồng cổ đông TN năm 2019

Hướng dẫn ủy quyền tại đại hội cổ đông 2019

Chương trình đại hội cổ đông 2019

Các nội dung trình đại hội 2019

Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

TB tạm hoãn bán đấu giá cổ phần của CTCP VTNN TN đầu tư tại CTCP GCT TN

Thông tri triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2020

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các tài liệu kèm theo

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2020

Quy chế bán đấu giá cổ phần đầu tư tại CTCP GCT TN

Thông báo bán đấu giá cổ phần của CTCP VTNN TN đầu tư tại CTCP GCT TN

455 Quy chế bán đấu giá cổ phần đầu tư tại CTCP GCT TB (sửa đổi ngày 16/6/2020)

457 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế bán cổ phần của CTCP VTNN TN đầu tư tại CTCP GCT TN

Chốt danh sách cổ đông

Hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2021

Năm 2020 CTCP Vật tư nông nghiệp TN được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua

Hướng dẫn ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2021

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2021

Đối tác và khách hàng của chúng tôi