Điều lệ Công ty

Thông tri triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2020

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các tài liệu kèm theo

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2020

Hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

Giấy chứng nhận ĐKKD

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2021

Năm 2020 CTCP Vật tư nông nghiệp TN được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua

Hướng dẫn ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2021

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2021

Thông báo mời đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp

Thông báo mời đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn bán đấu giá cổ phần

Thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện thẩm định giá để xác định giá trị doanh nghiệp

Thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện bán đấu giá cổ phần

Thông báo Nghị quyết của HĐQT về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Công văn của UBND tỉnh về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Công văn của HĐQT Công ty về việc tham gia sửa dổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Công văn số 203 về việc chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII năm 2022

Công văn số 1626 ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công văn số 1973 ngày 08/6/2022 của Sở Tài chính về việc đề nghị cho ý kiến đề xuất của người đại diện vốn NN tại Công ty

Công văn số 2607 ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh về việc cho ý kiến biểu quyết đối với người đại diện vốn NN tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII năm 2022

Thông báo bán đấu giá cổ phần của UBND tỉnh Thái Nguyên tại CTCP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (phần 2)

Công văn số 2056 vv cho ý kiến biểu quyết của cổ đông NN tại ĐHĐCĐ TN năm 2023

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo chi trả cổ tức năm 2022

Ngày 31/5/2023 Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức tôn vinh DN vì NLĐ, CTCP vật tư NN vinh dự được tôn vinh trong dịp này

Thông báo mời đơn vị cung cấp dịch vụ, thẩm định giá, xác định giá trị doanh nghiệp

Thông báo mời chào đơn vị cung cấp dịch vụ, tư vấn bán đấu giá cổ phần nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Năm 2023 CTCP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên được Liên đoàn lao động tỉnh tăng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Thông báo kết quả lưa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ thẩm định giá và xác định giá trị doanh nghiệp

Thông báo kết quả lưa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ tư vấn bán đấu giá cổ phần của Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

117 Thông báo chốt danh sách cổ đông dư đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2024

185 Thông báo mờì họp Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

 


 

Đối tác và khách hàng của chúng tôi