1 Giai đoạn 1959 - 1976

-Ngày 01/04/1959 Ủy ban hành chính tỉnh Thái Nguyên ra quyết định thành lập Công ty tư liệu sản xuất tỉnh Thái Nguyên, trên cơ sở tách bộ phận tiếp nhận và cung ứng phân bón, vôi, nông cụ...của Hợp tác xã mua bán tỉnh trực thuộc Ty Thương nghiệp tỉnh Thái Nguyên.

-Năm 1961 chuyển từ Ty Thương nghiệp về trực thuộc Ủy ban nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, đổi tên thành Công ty Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên

-Năm 1965 thành lập Công ty Vật tư nông nghiêp tỉnh Bắc Thái trên cơ sở sáp nhập 2 công ty vật tư nông nghiệp Thái Nguyên và Bắc Kạn.

-Sau chiến thắng lịch sử 30/04/1975 thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước dưới sự chỉ đạo của Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp, cùng với Công ty Vật tư nông nghiệp các tỉnh phía Bắc, Công ty đã điều động một số cán bộ vào các tỉnh phía Nam làm nòng cốt xây dựng Ngành Vật tư nông nghiệp các tỉnh phía Nam.

2 Giai đoạn 1977 – 1990

- Tiến hành phân cấp quản lý cho các huyện thành thị hình thành hệ thống cung ứng vật tư nông nghiệp 2 cấp: Công tư Vật tư nông nghiệp tỉnh (Cấp II) và Công ty Vật tư nông nghiệp huyện, thành, thị (Cấp III)

-Năm 1977 tách một số bộ phận, chuyển giao một số nhiệm vụ thành lập các đơn vị dịch vụ thuộc Ngành nông nghiệp: Công ty Giống cây trồng; Công ty Chăn nuôi; Công ty Thủy sản.

3 Giai đoạn 1991 – 1995

- Sáp nhập lại các Công ty Vật tư nông nghiệp cấp III huyện, thành, thị để thành lập lại các Trạm Vật tư nông nghiệp huyện, thành phố, thị xã trực thuộc Công ty Vật tư nông nghiệp tỉnh Bắc Thái hoạt động quy mô quản lý toàn tỉnh.

4 Giai đoạn 1996 – 2003

- Từ 01/07/1996, thực hiện quyết định số 203/QĐ-UB ngày 08/06/1996 của UBND tỉnh Bắc Thái tiến hành sáp nhập 6 đơn vị dịch vụ thuộc ngành Nông nghiệp: Công ty Vật tư nông nghiệp, Công ty Giống cây trồng; Công ty chăn nuôi; Công ty Thủy sản, Trạm kinh doanh thuốc BVTV, Xí nghiệp thủy sản Núi Cốc thành lập Công ty Vật tư nông lâm nghiệp – thủy lợi Bắc Thái với số lao động là trên 500 người.

- Từ 01/01/1997 bàn giao các Trạm Vật tư nông nghiệp Na Rì, Chợ Đồn, Bạch Thông cho tỉnh Bắc Kạn thành lập Công ty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Kạn nay là Công ty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Kạn.

5 Giai đoạn từ 01/01/2004 đến nay

- Thực hiện Quyết định số 3511/QĐ-UB ngày 28/12/2003 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đối với Công ty Vật tư nông lâm nghiệp – thủy lợi Thái Nguyên chuyển thành Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên, Công ty có 190 cổ đông sáng lập, vốn điều lệ 7 tỷ VNĐ, trong đó Nhà nước giữ cổ phần chi phối 51% VĐL.

- Tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên lần thứ VII tổ chức ngày 01 tháng 04 năm 2011 Vốn điều lệ của Công ty được biển quyết tăng lên 15 tỷ VND, trong đó Nhà nước nắm 37,46% VĐL, từ đó đến nay Công ty hoạt động ổn định với số vốn điều lệ như trên. Năm 2022 Nhà nước tiếp tục thực hiện thoái vốn tại Công ty, đến nay Nhà nước còn nắm giữ 11% Vốn Điều lệ tại Công ty.

 

Đối tác và khách hàng của chúng tôi